معرفی خدمات

عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت(شناسنامه) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت
واگذاری انشعاب آب و فاضلاب واگذاری انشعاب آب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) فایل راهنما

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031452100

https://eg.abfayazd.ir/WaterAndSewageSale/Index https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/1.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/1-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

واگذاری انشعاب فاضلاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان)

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=14021452101

https://eg.abfayazd.ir/WaterAndSewageSale/Index https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/2.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/2-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

خدمات پس از واگذاری تغییر کاربری انشعاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) فایل راهنما https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453100 https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/3.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/10-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تغییر مشخصات مشترکین غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453102 https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/4.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/iamges/agr/16.t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تغییر تعداد واحد مسکونی مشترکین غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453103 https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/5.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/18-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://sahel.abfamarkazi.ir/?service=Services/ChangeContractCapacityView https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/6.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/7-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تغییر قطر انشعاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453105 https://eg.abfayazd.ir/   https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/20-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تفکیک کنتور آب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453106 https://eg.abfayazd.ir/   https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/11-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تغییر مکان کنتور آب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453107 https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/9.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/12-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

آزمایش کنتور غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453108 https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/10.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/9-t.pdf

03536330063

خدمات الکترونیک مشترکین

تعویض کنتور آب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453109 https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/11.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/8-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

نصب سیفون فاضلاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453110 https://eg.abfayazd.ir/   https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/14-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

قطع موقت و وصل انشعاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453111 https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/13.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/21-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

جمع آوری یا ادغام انشعاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453112 https://eg.abfayazd.ir/   https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/19-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

اعلام کارکرد کنتور غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی- پیامکی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453115 https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/15.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/3-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

مشاهده سوابق صورتحساب و پرداختی ها غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453116 https://eg.abfayazd.ir/   https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/6-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453114 https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/17.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/4-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

تسویه حساب بدهی مشترکین غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453113 https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/18.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/5-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

فروش آب تانکری غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453119 https://eg.abfayazd.ir/   https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/13-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

اطلاع رسانی قطع آب اطلاع رسانی قطع آب غیرحضوری(تلفنی، اینترنتی(سایت)) فایل راهنما https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031947000 https://crm.abfayazd.ir   https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/24-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب غیرحضوری(تلفنی، اینترنتی) فایل راهنما https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031946000 https://crm.abfayazd.ir/abfarequest https://https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/19.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/25-t.pdf

 

122

 

رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب رسیدگی به پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب غیرحضوری(تلفنی، اینترنتی) فایل راهنما https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031949000 https://pishnahad.nww.ir/   https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/22-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

پاسخ به استعلام های حوزه آب و فاضلاب پاسخ به استعلام های حوزه آب و فاضلاب غیر حضوری(سایت-تلفنی - برنامه کاربردی) - حضوری(دفاتر پیشخوان) فایل راهنما https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031453101 https://eg.abfayazd.ir/ https://www.abfayazd.ir/khadamat/faq/22.pdf https://www.abfayazd.ir/khadamat/images/agr/17-t.pdf

03536330063

122

خدمات الکترونیک مشترکین

 تاریخ ثبت : شنبه 10 اردیبهشت 1401  
  آخرین به روزرسانی : سه‌شنبه 1 اسفند 1402
 مدیر سیستم
 17384
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan