یکسان سازی املاک در محیط وب G

افزایش جمعیت، بالا رفتن تقاضای مسکن و ضرورت ثبت دیتا از یک طرف و محدودیتهای توسعه از سوی دیگر باعث شده است تا استفاده ی بهینه و مدیریت هوشمند بهره برداری از منابع موجود، به یک موضوعی حیاتی و اساسی تبدیل شود. از طرفی دیگر استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی GIS به عنوان یکی از پیشرفته ترین علوم و فن آوریهای اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع، به منظور مدلسازی و مدیریت نقشه کشی، همچنین با بکارگیری این سامانه و تعیین موقعیت اراضی با مختصات جهانی، امکان جابجایی اراضی منتفی میشود، کاربردی میباشد. به همین دلیل تهیه و بهره برداری از سیستم جامع GISبا ساختار کامل منطبق بر وب و با هسته بومی بدون استفاده از محصولات شرکت ESRIبعنوان یک راهکار مطرح میباشد. در این مقاله به قابلیتها، امکانات و کاربردهای مورد نیاز نرم افزار GISتحت وب در یکسان سازی املاک در محیط وب اشاره شده است.
به نحوی که بتوان از قابلیتهای این نرم افزار بعنوان یک زیرساخت تبادل اطلاعات و بازوی تصمیم سازی مدیران ارشد بهره برداری نمود

 

مطالعه کامل

فرآیندهای کنترل و نظارت بر ورود اطلاعات مکانی و توصیفی پروژههای اصلاح، بازسازی و توسعه شبکههای آب و فاضلاب در سامانه اطلاعات جغرافیایی

فرایند سازمانی، ترتیبی از سلسله عملکردهای ساختار یافته هستند که منجر به ایجاد یک محصول یا یک خدمت می شوند. نتایج پیاده سازی فرآیندهای سیستم اطلاعات GISبه صورت الکترونیکی در سازمانها را میتوان در افزایش سرعت خدمات، رضای کاربران و پیمانکاران،  افزایش بهره وری، توسعه مهارتهای کارکنان، کارایی و افزایش سود و در نتیجه بازگشت سرمایه بالاتر و سریعتر مشاهده کرد. در نوشتار کنونی فرآیندهای مرتبط با عملیات اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه های آب و فاضلاب از مرحله مطالعاتی تحویل نهایی پروژه آورده شده است و عملکرد سیستم قبل و بعد از پیاده سازی آن مقایسه گردیده است .
 

مطالعه کامل

خوشه ‎بندی و مدیریت ریسک ‎های فرآیندی پروژههای خطوط انتقال آب بین شهری با استفاده از روش F

این تحقیق بر اساس پروژههای کلیدی و جاری شرکت آب و فاضلاب استان یزد و وضعیت آنها تهیه شده است که
ریسک های شرکت در دستهبندی های خاص با نام خوشه دسته بندی شده است که در 7خوشه اعم از ریسکهای
مالی، حقوقی، فناوری، امنیتی، فرآیندی، سیاسی اجتماعی و ایمنی تقسیم بندی شده است و در ادامه تحقیق نیز با
انتخاب خوشه های ریسکهای فرآیندی و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEAتعداد
38فرآیند اصلی شرکت را با توجه به مستندات حوزههای مختلف و نظر خبرگان شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده
شد و عوامل موثر بر شکست را با در نظر گرفتن پیامدهای آنها را به عنوان ریسک معرفی میکند و بر اساس 401
رخداد و 7خوشه ریسک، مورد تحلیل قرار می گیرد. با توجه به شاخصههای این تکنیک که شامل شدت اثر، احتمال
وقوع و قابلیت تشخیص است عدد اولویت ریسک RPNکه از حاصلضرب این 3شاخص بدست میآید استخراج نموده
و رخدادهایی که عدد اولویت ریسک بیش از 420است به عنوان ریسکهای بحرانی شناسایی شده و برای این موارد،
برنامههای پیشگیری عملیاتی پیشنهاد شد که شامل 1برنامه اصلی است

 

مطالعه کامل

تعیین منشا شوری با استفاده از رخساره های هیدروشیمیایی( )HFEو ایزوتوپی ( 2Hو )81Oآب زیرزمینی دشت یزد

با توجه به روند افزایش استحصال آب از آبخوان به دلیل توسعه در بخش های خانگی ، صنعتی و کشاورزی و
همچنین خشکسالی های اخیر که منجر به کاهش حجم منابع آب سطحی و منابع آب زیرزمینی گردیده، فشار بر
آبخوان دشت یزد به منظور تامین آب در مصارف مختلف افزایش یافته که از پیامدهای آن کاهش ذخیره استاتیک
آبخوان بوده است. کاهش کمی منابع آب زیرزمینی و بالا رفتن شدید املاح و تغییر در کیفیت از جمله اثرات کمی و
کیفی بروی آب زیرزمینی بوده است، به گونه ای که در سالهای اخیر میزان شوری در بخشهای مختلف آبخوان افزایش
یافته است. بنابرین در مناطق خشک ایران مرکزی، تعیین منشا شوری و کیفیت منابع آب زیرزمینی که یکی از عوامل
تضمین کننده توسعه پایدار در این منطقه می باشد، اهمیت دو چندانی خواهد داشت. لذا در این تحقیق، به بررسی
هیدروشیمیایی، ایزوتوپی ( δ18Oو )δ2Hو سپس نسبت های یونی ،دیاگرام های ترکیبی و همچنین از دیاگرام تحولات
رخساره ای هیدروشیمیایی ) ، (HFEجهت شناسایی منشا شوری منابع آب زیرزمینی دشت یزد در راستای مدیریت
بهینه این منبع اقتصادی ارزشمند در این منطقه پرداخته شده است . بنابرین به طور کلی منشا شوری در محدوده
آبخوان آبرفتی یزد، عواملی چون برهمکنش های سنگ آب و انحلال تبخیری ها، در بخش های شمال شرق ، شرق
و جنوب شرقی می باشد. در بخش های شمال شرق و شرق به دلیل قرار گیری باند نئوژن به عنوان سازند شورکننده
در مجاورت آبخوان ، احتمال افزایش نفوذ و هجوم آب شور بیشتر از این نواحی، درصورت ادامه برداشت بی رویه و افت
شدید سطح آب زیرزمینی و همچنین آلودگی منابع آب زیرزمینی حاصل از آب برگشتی ناشی از کشاورزی ، فاضلاب
خانگی در محدوده آبخوان را منجر می شود

 

مطالعه کامل

تعیین بهره برداری پایدار از منابع آب زیر زمینی آبخوان یزد

بهره برداری و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی آبخوان یزد که مهمترین آبخوان در ایران مرکزی در مناطق خشک می باشد ، منجر به افت شدید سطح آب و کاهش کمی و کیفی منابع آب در این منطقه شده است.بنابرین در این تحقیق تلاش شده است که با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی ، GISمیزان برداشت پایدار از منابع زیرزمینی با مدل سیستم آبهای زیرزمینی MODFLOWدر دوره مبنا ۰۳ساله ( از سال 1۰۳1تا )1۰۰۳مورد بررسی قرار گیرد. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی مکانی ، توصیفی و هیدرودینامیکی آبخوان شامل توپوگرافی سطح زمین و سنگ کف آبخوان ، موقعیت و میزان آبدهی چاههای بهره برداری و قنوات و چاه های مشاهده ای، تراز سطح ایستابی در آبخوان ، میزان تغذیه و میزان ورودی و خروجی آب زیرزمینی در مرزهای هیدرولیکی مشخص به
آبخوان در سیستم اطلاعات مکانی ، GISاطلاعات طی فرمت Shapeو textبه مدل سیستم آبهای زیرزمینی ، MODFLOWجهت شبیه سازی سیستم مدل آب زیرزمینی آبخوان منطقه ، منتقل و محاسبه گردیده است.
بر این اساس در مرحله اول تغذیه و میزان بهره برداری از آبخوان برای مدل عددی ، ثابت و در مرحله دوم تغذیه ثابت و میزان بهره برداری متغییر تعیین گردیده است. در مرحله اول اگر بهره برداری از آبخوان بدون تغییر به میزان حدود 1۲۰میلیون متر مکعب در سال ادامه یابد ، با گذشت زمان به دلیل تغییرات در میزان جریان های ورودی و خروجی زیرزمینی ، میزان کسری ذخیره آبخوان کاهش می یابد و در این شرایط در پایان دوره ۲۰ ساله مبنا، آبخوان به تعادل می رسد . اما با کاهش حدود بیش از ۰۳درصد

از بهره برداری آبخوان ، بیلان مثبت و تغییرات ذخیره به حدود صفر می رسد. نرخ بهره برداری پایدار آب زیرزمینی پیش بینی شده آبخوان یزد ، حدود ۳۰میلیون متر مکعب در سال می باشد.
 

مطالعه کامل

ارزیابی ابزراهای مدیریت پروژه در تحقق سیستم مدیریت دانش

مدیریت دانش ابزاری ضروری برای پیادهسازی و اجرای موفقیتآمیز پروژههاست. باتوجه به ماهیت موقت پروژهها و افراد حاضر در پروژه، گردآوری، یکپارچهسازی و مدیریت دانش از اهمیت ویژهای برخوردار است. این امر منجر به انتقال بهترین تجربیات و اقدامات به منظور کاهش احتمال تکرار اشتباهات و افزایش احتمال موفقیت پروژههاست. در این پژوهش با استفاده از روش
DSRدو نرمافزار MSPو Primaveraرا در میزان تحقق مصنوعات PMBOKو ابعاد سیستم مدیریت دانش مورد سنجش و ارزیابی قرار دادیم که در نهایت نرم افزار Primaveraعملکرد بهتری از خود نشان داد

 

مطالعه کامل

انتخاب بهینه لوله¬های مورد استفاده در شبکه جمع¬آوری فاضلاب با توجه به جنس بافت زمین و شرایط اجرا در استان یزد

در تحقیق حاضر با روش AHP و مطالعات گسترده و مشاهدات میدانی، اهداف، روش‌ها و معیارهای روش سلسله مراتب AHP انتخاب گردیدند. اهداف انتخاب شده شامل ۸ هدف انتخاب لوله بهینه در زمین‌های سنگی، ریزشی، معمولی، انتخاب بهینه لوله در قطر کوچک و قطر بزرگ، انتخاب بهینه لوله در صورت وجود آب زیرزمینی، انتخاب بهینه لوله در زمین‌های هموار و انتخاب بهینه لوله در شرایط وجود انبوه ریشه درختان، بود. در زمین‌های سنگی اولویت اول استفاده از لوله‌های کاروگیت و بدترین انتخاب لوله‌های سفالی و در زمین‌های معمولی لوله کاروگیت به دلیل مشخصات فنی بهتر اولویت اول بوده و آخرین اولویت در این نوع زمین‌ها، لوله‌های سفالی می‌باشد. در زمین‌های ریزشی اولویت اول استفاده از لوله‌های فولادی و آخرین اولویت لوله‌های سفالی به دلیل هزینه تأمین و آسیب‌دیدگی بالا و مشکلات اجرایی می‌باشد. در زمین هموار لوله‌های PVC در اولویت قرار میگیرد و استفاده از لوله‌های بتنی و بتن پلیمری در اولویت آخر می‌باشد. در صورت وجود خطر نفوذ ریشه درختان، استفاده از لوله‌های PVC اولین اولویت انتخاب لوله و آخرین اولویت، لوله‌های سفالی و بتنی می‌باشد. در تراز آب زیرزمینی بالا لوله‌های GRP اولین اولویت بوده و آخرین اولویت در این شرایط استفاده از لوله‌های سفالی و بتنی می‌باشند. همچنین در صورت نیاز به استفاده از لوله با قطر کوچک، اولین اولویت استفاده از لوله‌های کاروگیتی و اولویت آخر لوله‌های بتنی و بتن پلیمری است. در لوله‌هایی با اقطار بزرگ اولین اولویت استفاده از لوله‌های GRP است. در این حالت، لوله‌های سفالی در اولویت آخر می‌باشند.

مطالعه کامل

بررسی توسعه مدیریت بهروری منابع انسانی پایدار در راستایی حفظ منابع آب زیرزمینی استان یزد

 

هدف این تحقیق بررسی توسعه مدیریت بهروری منابع انسانی پایدار در راستایی حفظ منابع آب زیرزمینی استان یزد می باشد که به صورت موردی در شرکت آب و فاضلاب مشترکین منطقه 1 یزد مورد مطالعه واقع شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی می باشد جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان مشترکین منطقه 1 یزد 35 نفر بوده انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریه های ترکیبی و تلفیقی دانشمندان این حوزه می باشد. در این مدل منابع انسانی در بعد توانایی و استعداد، و دانش و آگاهی و مهارت مورد بررسی واقع شده و برای بهره وری منابع انسانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. در آزمون فرضیه ها با توجه به تایید فرضیه فرعی و بدست آمدن تاثیر مستقیم فرضیه اصلی تحقیق نیز تایید است. در این پژوهش، همچنین مشخص گردید سه متغییر فرعی شامل توانایی و استعداد، و آگاهی و دانش و مهارت بر بهره وری منابع انسانی در حفظ منابع آب زیر زمینی تاثیر دارد و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاد ارائه شده است.

مطالعه کامل

بررسی اثر نصب تجهیزات کاهنده در مصرف آب و تحلیل نتایج از دیدگاه ذینفعان

با توجه به محدود بودن منابع آبی و افزایش میزان مصرف آب ، یافتن راه کارهایی برای مدیریت صحیح مصرف اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. از جمله موثر ترین اقدامات برای مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از انواع لوازم کاهنده مصرف شامل شیر آلات الکترونیکی، شیر آلات اهرمی، شیر آلات زماندار، سردوش کاهنده، درفشان، سایه بان کولر و... می باشد. در این مقاله استفاده از شیر آلات الکترونیکی و سایه بان کولر برای مکان هایی که توسط اداره آب و فاضلاب استان یزد نصب گردیده، بررسی و مقایسه میزان مصارف آب قبل و بعد از نصب لوازم کاهنده صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد استفاده از شیر الکترونیکی میزان کاهش مصرف بصورت میانگین دوره ها در حدود ۲۰ تا 47.5 درصد و استفاده از سایه بان برای کولر میزان مصرف آب را بصورت میانگین دوره ها از ۱5 درصد تا ۳۷ درصد کاهش داده است.

مطالعه کامل

1 2 صفحه:
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان یزد می باشد

پشتیبانی : دفتر فناوری اطلاعات شرکت آب و فاضلاب یزد

DibaGroup (DCMS Prime)  |  Arvan