نصب سیفون اضافی
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/AddSiphonView
شرح خدمت:

هدف : نصب سیفون اضافی به جهت انتقال بهتر پساب یا تغییر میزان ظرفیتی که در زمان خرید انشعاب تعیین شده است.

تعریف  : در صورت افزایش ظرفیت مشترک و متناسب نبودن حجم فاضلاب خروجی با سیفون قبلی یا نحوه استقرار تاسیسات فاضلاب مشترک که پساب را بطور کامل انتقال نمی دهد با درخواست مشترک ، جهت انتقال بهتر پساب حاصله نسبت به نصب سیفون اضافی اقدام می گردد.

 

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

مدارک مورد نیاز:

شماره اشتراک

ارائه فرم درخواست

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 3روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروزرسانی هزینه ها
5 صدور ، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 ثبت اطلاعات جدید در پرونده
عنوان فرم دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
فرم درخواست دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831