نصب سیفون اضافی
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=9
شرح خدمت:

هدف : نصب سیفون اضافی به جهت انتقال بهتر پساب یا تغییر میزان ظرفیتی که در زمان خرید انشعاب تعیین شده است.

تعریف  : در صورت افزایش ظرفیت مشترک و متناسب نبودن حجم فاضلاب خروجی با سیفون قبلی یا نحوه استقرار تاسیسات فاضلاب مشترک که پساب را بطور کامل انتقال نمی دهد با درخواست مشترک ، جهت انتقال بهتر پساب حاصله نسبت به نصب سیفون اضافی اقدام می گردد.

مدارک مورد نیاز:
مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروزرسانی هزینه ها
5 صدور ، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 ثبت اطلاعات جدید در پرونده
عنوان فرم دریافت فرم
فرم نصب دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم