اعلام کارکرد کنتور
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Billing/AddDigitMeter
شرح خدمت:

 

 

 

مدارک مورد نیاز:

http://85.133.130.14:4747/users

مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: همان روز
شرایط خاص خدمت:
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمات اجرایی دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
فرم اعلام کارکرد کنتور دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831