تاریخ ثبت: 1396/05/17

اطلاعات ارسالی نزد شرکت آب و فاضلاب یزد محفوظ است و در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت.

 

1- میزان رضایت خود از سرعت و کیفیت انجام خدمات غیر حضوری شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟

2- میزان رضایت خود از سرعت و کیفیت انجام خدمات حضوری شرکت به چه میزان است؟

[3-  میزان رضایت  از روشهای پرداخت نوین قبض را چگونه ارزیابی می کنید؟]

4- میزان رضایت شما از برخورد و کار مامورین قرائت به چه میزان می باشد؟

5- تا چه حد از کیفیت آب مصرفی رضایت دارید؟

6- تا چه حد از فشار آب رضایت دارید؟

7- نحوه اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب را چگونه ارزیابی می کنید؟

8- به چه میزان در گذشته قطعی داشته اید؟

9- از نحوه اطلاع رسانی در رابطه با قطع آب پیش بینی شده در سال گذشته رضایت دارید؟

[10-  در هنگام ارتباط میزان رضایا شما از پاسخگویی چقدر است؟]

11- میزان رضایت شما از سامانه 122 شرکت آبفا چقدر است؟

12- در صورت استفاده از خدمات اکیپ های امدادی هنگام بروز حادثه میزان رضایت شما به چه میزان بوده است؟

13- شرعت عمل و کیفیت خدمات امدادی را چگونه ارزیابی می کنید؟