صورتحساب میاندوره
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=13
شرح خدمت:

تسویه حساب

ارائه صورت حساب قبل از پایان قرائت سیکل مد نظر با اعلام شماره مصرفی کنتور توسط مشترک 

مدارک مورد نیاز:

شماره اشتراک و مدارک احراز هویت 

مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: همان روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارائه شماره اشتراک
2 تطبیق مشخصات باکارت شناسایی
3 مطابقت شماره مصرفی اعلامی از سوی مشترک و شماره های مصرفی ثبت شده قبل در برنامه
4 چنانچه کنتور خراب نباشد محاسبه مبلغ بدهی آب بها بر اساس شماره اعلامی
5 چنانچه کنتور خراب باشد (توضیحات سیستم) محاسبه مبلغ بدهی آب بها بر اساس میانگین مصرف
6 صدور قبض تسویه حساب
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم