فروش آب تانکری
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/WaterTankerSplitView
شرح خدمت:

ارایه درخواست- بررسی امکان فروش- برآورد هزینه - فروش و دریافت هزینه

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

 

مدارک مورد نیاز:

برگه درخواست 

بررسی امکان فروش 

مجوز فروش

مراکز ارائه کننده خدمت:

الکترونیکی

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

تعرفه های ابلاغی سالیانه

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: همان روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارایه درخواست
2 بررسی امکان فروش- برآورد هزینه
3 فروش و دریافت هزینه
عنوان فرم دریافت فرم
فرم فروش آب تانکری دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
شناسه خدمات اجرایی دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد صادق صدری مدیر آبفای یزد 3164260