تغییر مکان اندازه گیری
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=12
شرح خدمت:

هدف : تغییر وضعیت کنتور اعم از جابجایی،تغییر مسیر، تغییر نوع نصب(زمینی یا دیواری) می باشد.

تعریف : در مواقعی  بدلیل تغییر در شرایط فیزیکی ساختمان نیاز به نصب مجدد ضرورت می یابد .

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست ( F81-Y12  ) توسط مشترک  قبض آب -

سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر به همراه قبض آب 

 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=170&sid=86

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست
2 بررسی وضعیت بدهی
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجو مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید ، بروز رسانی هزینه ها
5 صدور، پرداخت و ثب فیش هزینه های مربوطه
6 تغییر مکان کنتور
7 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
8 ثبت اطلاعات جدید در پرونده
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم درخواست تغییر مکان اندازه گیری دریافت فرم