بررسی شکایات
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:250/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=1
شرح خدمت:

جهت درج شکایت به صورت الکترونیکی خواهشمند است از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید.

 

مدارک مورد نیاز:
مراکز ارائه کننده خدمت:

بخش خدمات فروش ( واحد رسیدگی به اعتراضات )

 

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: از زمان تکمیل حداکثر به مدت 8 روز ( بستگی به نوع اعتراض)
شرایط خاص خدمت: