آزمایش کنتور
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/WaterMeterTestView
شرح خدمت:

در مواردیکه مشترک نسبت به کارکرد کنتور مربوطه معترض باشد و پس از بازرسی از محل مشخص گردد که مصرف ناشی از نشت شبکه داخلی (ترکیدگی لوله ) یا اشتباه قرائت نبوده، کنتور در محل نصب کنتور یا در کارگاه تست، آزمایش و صحت کارکرد بررسی می گردد.

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F06-Y12) همراه با ارائه قبض آب بها

 

مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 130,000
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 7 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست آزمایش کنتور
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 در صوت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروز رسانی هزینه ها
4 صدور، پرداخت وثبت فیش هزینه های مربوطه
5 آزمایش کنتور در محل
6 تست کنتور توسط آزمایشگاه کنتور
7 محاسبه مبالغ برگشتی بر اساس گزارش آزمایشگاه کنتور
8 ثبت اصلاحات در سیستم
9 نصب کنتور جدید
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمات اجرایی دریافت فرم
فرم آزمایش کنتور دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831