آزمایش کنتور
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=14
شرح خدمت:

در مواردیکه مشترک نسبت به کارکرد کنتور مربوطه معترض باشد و پس از بازرسی از محل مشخص گردد که مصرف ناشی از نشت شبکه داخلی (ترکیدگی لوله ) یا اشتباه قرائت نبوده، کنتور در محل نصب کنتور یا در کارگاه تست، آزمایش و صحت کارکرد بررسی می گردد.

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F06-Y12) همراه با ارائه قبض آب بها

 

مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 7 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست آزمایش کنتور
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 در صوت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروز رسانی هزینه ها
4 صدور، پرداخت وثبت فیش هزینه های مربوطه
5 آزمایش کنتور در محل
6 تست کنتور توسط آزمایشگاه کنتور
7 محاسبه مبالغ برگشتی بر اساس گزارش آزمایشگاه کنتور
8 ثبت اصلاحات در سیستم
9 نصب کنتور جدید
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمات دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم درخواست آزمایش کنتور دریافت فرم