تغییر قطر انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=8
شرح خدمت:

 تغییر تغییر قطر کنتور اعم از افزایش یا کاهش قطر می باشد.

در مواقعی  بدلیل تغییر در میزان مصرف  نیاز به تغییر قطر ضرورت دارد. 

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F81-Y12)توسط مشترک

سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر 

بهمراه قبض آب

 

مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر قطر
2 تائید عدم وجود بدهی توسط واحد حسابداری
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروز رسانی هزینه ها
5 صدور، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 نصب کنتور جدید
7 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
8 ثبت اطلاعات جدید در پرونده
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم تغییر قطر انشعاب دریافت فرم