بررسی صورتحساب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=20
شرح خدمت:

هدف : بررسی اعتراض مشترک نسبت به قبوض صادره توسط بازرس می باشد.

تعریف ابطال : در مواردیکه مشترک نسبت به مبلغ قبض صادره معترض باشد و پس از بازرسی  از محل مشخص گردد که مصرف ناشی از نشت شبکه داخلی (ترکیدگی لوله) بوده ، یا اشتباه قرائت صورت گرفته و یا ... مقـدار مصرف واقعی محاسبه و یا  بـراساس میانگین مصرف برآورد میگردد و قبض قبل ابطال و قبض جدید صادر می‏گردد.

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست( F20-Y12  ) بهمراه آخرین قبض آب

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=170&sid=86

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 7 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست رسیدگی به اعتراض
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروز رسانی هزینه ها
5 صدور ، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 محاسبه مصرف در صورت خرابی کنتور یا نشت شبکه داخلی
7 ثبت اطلاعات در سیستم
8 صدور قبض جدید در صورت لزوم
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
شناسنامه خدمت دریافت فرم
فرم درخواست بررسی صورتحساب دریافت فرم