مشاهده سوابق
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=22
شرح خدمت:

صدور قبض المثنی صرفا به معنای چاپ آخرین قبض می باشد

مدارک مورد نیاز:

 شماره اشتراک و مدارک احراز هویت

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=170&sid=86

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: همان روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 ارائه شماره اشتراک
2 صـدور قبض المثنی آب بها
3 تطبیق مشخصات با کارت شناسایی
4 صـدور قبض المثنی آب بها
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم