تغییر مشخصات
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=18
شرح خدمت:

 منظور از خدمت فوق، تغییر نام ملک توسط مالک که به واسطه تغییر اسناد سجلی یا  خرید و فروش ملک روی می دهد می باشد.

مالکین می توانند باارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای که مورد تائید شرکت باشد تقاضای تغییر نام پرونده آب و فاضلاب را بنماید.

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست(F80-Y12)

 قبض تسویه حساب

کپی سند، وکالت نامه مجضری یا صلح نامه

کپی کارت ملی و شناسنامه 

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر نام طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید و مدارک شهرداری
4 بروزرسانی هزینه ها
5 صدور و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 ثبت اطلاعات در پرونده متقاضی
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم درخواست تغییر مشخصات دریافت فرم