تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/ChangeContractCapacityView
شرح خدمت:

 تغییر میزان ظرفیتی که در زمان خرید انشعاب تعیین شده است.

 در صورتیکه میزان مصرف مشترک بالاتر از ظرفیت خریداری شده باشد با توجه به اینکه مصارف مازاد ظرفیت  با نرخ آزاد محاسبه می گردد، مشترک می تواند در صورت وجود امکانات فنی جهت منطقی نمودن نرخ طبق تعرفه مصرفی اقدام به خرید ظرفیت نماید.

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

 

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست(F80-Y12) - سند مالکیت یا اسناد مثبته به همراه آخرین قبض آب بها

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 5روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر ظرفیت
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروزرسانی هزینه ها
5 صدورة پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 ثبت اطلاعات جدید در پرونده
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم تغییر ظرفیت قرار دادی انشعاب دریافت فرم
شناسه خدمات اجرایی دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831