تغییر ظرفیت انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=21
شرح خدمت:

 تغییر میزان ظرفیتی که در زمان خرید انشعاب تعیین شده است.

 در صورتیکه میزان مصرف مشترک بالاتر از ظرفیت خریداری شده باشد با توجه به اینکه مصارف مازاد ظرفیت  با نرخ آزاد محاسبه می گردد، مشترک می تواند در صورت وجود امکانات فنی جهت منطقی نمودن نرخ طبق تعرفه مصرفی اقدام به خرید ظرفیت نماید.

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست(F80-Y12) - سند مالکیت یا اسناد مثبته به همراه آخرین قبض آب بها

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=170&sid=86

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر ظرفیت
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروزرسانی هزینه ها
5 صدورة پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 ثبت اطلاعات جدید در پرونده
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
فرم درخواست تغییر ظرفیت قراردادی دریافت فرم