وصل انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=11
شرح خدمت:

 وصل مجدد انشعاب که مشترک بواسطه عدم پرداخت بدهی در سررسید تعیین شده توسط شرکت قطع گردیده است،

 در صورت قصور مشترک  در پرداخت بدهی های ثبت شده به شرکت آب و فاضلاب شرکت اقدام به قطع انشعاب می نماید و با پرداخت بدهی توسط مشترک مجدداً انشعاب مربوطه وصل می گردد.

مدارک مورد نیاز:

مدارک مثبته پرداخت بدهی  توسط مشترک یا شرکت بهمراه شماره اشتراک 

 

 

مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 1روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست وصل مجدد
2 تائید پرداخت بدهی توسط واحد حسابداری
3 وصل مجدد انشعاب
4 قرار گرفتن در لیست قرائت
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم