جمع آوری انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=19
شرح خدمت:

جمع آوری اشتراکی که ملک به دلیل تخریب و قرار گرفتن در مسیر خیابان یا ادغام چند ملک نیاز به آن ندارد .

هر گاه مشترکی که تنها استفاده کننده از انشعاب می باشد درخواست برچیدن ائم انشعاب (بدلیل فوق ) را بنماید (درصورتیکه از یک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نمایند)

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F17-Y12) 

سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر 

قبض آب 

مراکز ارائه کننده خدمت:
فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست جمع آوری طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروز رسانی هزینه ها
5 صدور ، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 جمع آوری انشعاب
7 پرداخت 50درصد حق انشعاب به مشترک(در صورت داشتن بدهی مبلغ مذکور از 50درصد حق انشعاب کسر می گردد.
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم درخواست دریافت فرم