امروز جمعه, 11 فروردین 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

امروز و فردایی سبز با صرفه جویی در مصرف آب              


 

جمع آوری انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس دسترسی الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:350/Pages/Customers/SaleServiceRequest.aspx?MI=13&MIT=%D8%AC%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
شرح خدمت:

جمع آوری اشتراکی که ملک به دلیل تخریب و قرار گرفتن در مسیر خیابان یا ادغام چند ملک نیاز به آن ندارد .

هر گاه مشترکی که تنها استفاده کننده از انشعاب می باشد درخواست برچیدن ائم انشعاب (بدلیل فوق ) را بنماید (درصورتیکه از یک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نمایند)

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F17-Y12) 

سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر 

قبض آب 

مراکز ارائه کننده خدمت:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست جمع آوری طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروز رسانی هزینه ها
5 صدور ، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 جمع آوری انشعاب
7 پرداخت 50درصد حق انشعاب به مشترک(در صورت داشتن بدهی مبلغ مذکور از 50درصد حق انشعاب کسر می گردد.
عنوان فرم دریافت فرم
دریافت فرم