تغییر کاربری انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=17
شرح خدمت:

  تغییر نوع استفاده از ملک نسبت به نوع بهره برداری تعیین شده در زمان خرید انشعاب می باشد.

 مشترک صرفا مجاز است براساس مشخصات مندرج درقرارداد، ازانشعاب استفاده نمایددر صورتیکه کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب عملاً از نوعی به نوع دیگر تغییر کندمشترک ملزم است درخواست تغییرکابری فروش  نماید.

 

مدارک مورد نیاز:

 تکمیل فرم درخواست(F80-Y12)

آخرین قبض آب

 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=170&sid=86

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر کاربری طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروزرسانی هزینه ها
5 صدور و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 اطلاعات در پرونده متقاضی
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
فرم درخواست دریافت فرم