امروز جمعه, 2 تیر 1396
به وب سایت اطلاع رسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد خوش آمدید...

پیام آب:

با نصب سایه بان بر روی کولر های آبی 10 الی 15 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنیم.              


 

تغییر کاربری انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس دسترسی الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:350/Pages/Customers/SaleServiceRequest.aspx?MI=12&MIT=%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
شرح خدمت:

  تغییر نوع استفاده از ملک نسبت به نوع بهره برداری تعیین شده در زمان خرید انشعاب می باشد.

 مشترک صرفا مجاز است براساس مشخصات مندرج درقرارداد، ازانشعاب استفاده نمایددر صورتیکه کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب عملاً از نوعی به نوع دیگر تغییر کندمشترک ملزم است درخواست تغییرکابری فروش  نماید.

 

مدارک مورد نیاز:

 تکمیل فرم درخواست(F80-Y12)

آخرین قبض آب

 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=170&sid=86

قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر کاربری طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروزرسانی هزینه ها
5 صدور و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 اطلاعات در پرونده متقاضی
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
فرم درخواست دریافت فرم