تغییر کاربری انشعاب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/PropertyUsageChangeView
شرح خدمت:

  تغییر نوع استفاده از ملک نسبت به نوع بهره برداری تعیین شده در زمان خرید انشعاب می باشد.

 مشترک صرفا مجاز است براساس مشخصات مندرج درقرارداد، ازانشعاب استفاده نمایددر صورتیکه کاربری ملک دارای انشعاب آب و فاضلاب عملاً از نوعی به نوع دیگر تغییر کندمشترک ملزم است درخواست تغییرکابری فروش  نماید.
 

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

 

مدارک مورد نیاز:

 تکمیل فرم درخواست(F80-Y12)

آخرین قبض آب

 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های  آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست تغییر کاربری طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 در صورت وجود مغایرت بین اطلاعات پرونده و بازدید بروزرسانی هزینه ها
5 صدور و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 اطلاعات در پرونده متقاضی
عنوان فرم دریافت فرم
فرم تغییر کاربری دریافت فرم
شناسه خدمت اجرایی دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831