تعویض کنتور
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=10
شرح خدمت:

تغییر وضعیت کنتور اعم از تعویض و تغییر نوع کنتور می باشد.

 

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست ( F81-Y12  ) توسط مشترک  قبض آب 

مراکز ارائه کننده خدمت:


http://http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=170&sid=86

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست
2 تائید عدم وجود بدهی توسط واحد حسابداری
3 بازدید از ملک
4 نصب
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم درخواست دریافت فرم