واگذاری انشعاب آب
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=23
شرح خدمت:

واگذاری انشعاب دائم آب به ملک متقاضی براساس ضوابط و مقررات

تعریف واگذاری انشعاب :عبارت است از در دسترس قراردادن امکان برداشت آب جهت شرب و بهداشت با ظرفیت مشخص و فشار متعارف در صورت فراهم بودن امکانات فنی با کیفیت مناسب که به دو گونه مسکونی و غیر مسکونی واگذار می شود .

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست (F48-Y12) به همراه مدارکی دال بر مالکیت ملک، کارت ملی و مجوز حفاری از شهرداری منطقه

 

مراکز ارائه کننده خدمت:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=170&sid=86

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
عنوان قانون فایل قانون
آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب دریافت فرم
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

شهرداری

هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 10 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست و پذیرش
2 ارزیابی از ملک
3 تایید وجود شبکه
4 محاسبه
5 پرداخت هزینه
6 تخصیص کد اشتراک
7 نصب انشعاب
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
فرم درخواست انشعاب دریافت فرم