تغییر واحد مسکونی
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:4747/?service=Services/AddBuildingUnitView
شرح خدمت:

تغییر وضعیت سکونت مشترک در واحد هایی که انشعاب آنها خریداری شده است

عبارتست از مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق، یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن مستقل یا مرتبط با راهروی اشتراکی بوده و سیستم لوله کشی آن مجزا باشد.

 تعداد  واحد مشترکینی که آحاد موجودشان با آحاد مندرج دراطلاعات پایه انشعاب اختلاف دارد باید اصلاح گردد.

 

در صورت داشتن هر گونه نظری بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=47&sid=9

در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

http://abfayazd.ir/SC.php?type=component_sections&id=235&sid=38

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست(F80-Y12)

سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر به همرا قبض آب

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

http://85.133.130.14:4747/users

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:

آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 

تعرفه های ابلاغی سالیانه 

فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
   
   
   
   
مدت زمان اجرای خدمت: 5روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست واحد شماری طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 محاسبه مابه التفاوت بر اساس آخرین آئین ناه های ابلاغی
5 صدور، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 ثبت اطلاعات در پرونده متقاضی
عنوان فرم دریافت فرم
شناسه خدمات اجرایی دریافت فرم
فرم تغییر واحد مسکونی دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
سئوالات متداول دریافت فرم
نام نام خانوادگی سمت تلفن
محمد مروتی مدیر امور مشترکین منطقه یک 35252273
احمد سلطانی فر مدیر امور مشترکین منطقه دو 36241831