تغییر واحد مسکونی
نام نهادارائه کننده خدمت: شرکت آب و فاضلاب یزد
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری - الکترونیک
آدرس الکترونیکی به خدمت: http://85.133.130.14:3456/FarzinSoft/FUS/FUS.aspx?FUSServiceCode=15
شرح خدمت:

تغییر وضعیت سکونت مشترک در واحد هایی که انشعاب آنها خریداری شده است

عبارتست از مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق، یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن مستقل یا مرتبط با راهروی اشتراکی بوده و سیستم لوله کشی آن مجزا باشد.

 تعداد  واحد مشترکینی که آحاد موجودشان با آحاد مندرج دراطلاعات پایه انشعاب اختلاف دارد باید اصلاح گردد.

مدارک مورد نیاز:

تکمیل فرم درخواست(F80-Y12)

سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر به همرا قبض آب

مراکز ارائه کننده خدمت:

دفاتر پیشخوان

فایل خدمت یا گردش کار:
قوانین مربوطه خدمت:
فایل قوانین مربوطه خدمت:
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:
هزینه های انجام خدمت (ریال): 0
نام بانک:
شعبه بانک:
شماره حساب:
نام صاحب حساب:
مدت زمان اجرای خدمت: 3 روز
شرایط خاص خدمت:
شماره مرحله عنوان مرحله کارگزار شرح
1 درخواست واحد شماری طبق فرم
2 بازدید از ملک مورد نظر
3 تطبیق اطلاعات پرونده با گزارش بازدید
4 محاسبه مابه التفاوت بر اساس آخرین آئین ناه های ابلاغی
5 صدور، پرداخت و ثبت فیش هزینه های مربوطه
6 ثبت اطلاعات جدید در سیستم
7 ثبت اطلاعات در پرونده متقاضی
عنوان فرم دریافت فرم
راهنمای تکمیل فرم دریافت فرم
شناسه خدمت دریافت فرم
فرم درخواست دریافت فرم