کد سند:    
خرید1200 متر لوله GRPبه قطر 1000میلیمتر
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید1200 متر لوله GRPبه قطر 1000میلیمتر
تشریح:

خرید1200 متر لوله GRPبه قطر 1000میلیمتر

واحد منتشر کننده: قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: 310000000
محل بازگشایی: یزد سازمان آب
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: آفتاب یزد
هزینه دریافت اوراق: 100,000
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/12/18
تاریخ آغاز: 1396/01/14
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج: 1396/01/15
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 246