گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه شهرهای استان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/13

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/25

 

مناقصات خدمات وصول مطالبات و قطع انشعاب مشترکین بدهکار در شهر یزد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/06/12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/19