گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مناقصات امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/10/09

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/19

 

مناقصات بازسازی و اصلاح شبکه آب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/10/04

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/13

 

مناقصات بازسازی شبکه آب منطقه2 مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/09/25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

 

مناقصات برق رسانی به چاه های اضطراری یک و دو قطروم واقع در شهر بافق مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/09/27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/11

 

مناقصات امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات واقع در شهر اردکان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/07

 

مناقصات امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات واقع در شهر تفت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/07

 

مناقصات امور رفع حوادث و اتفاقات آب و امور فنی مربوط به شبکه و انشعابات واقع در شهر زارچ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/07

 

مناقصات لوله گذاری شبکه آب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/29

 

مناقصات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/09/12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/22

 

مناقصات تجدید مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/09/07

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/22

 

مناقصات تجدید مناقصه لوله گذاری شبکه آب و احداث حوضچه مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/09/07

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/22

 

مناقصات لوله گذاری فاضلاب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

 

مناقصات مرمت و زیرسازی آسفالت محل های خرابی اتفاقات مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/08/27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

 

مناقصات بازسازی و اصلاح شبکه آب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/08/29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

 

مناقصات بازسازی و اصلاح شبکه آب مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1396/08/29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21